HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

Viết nhật ký và sáng tạo video

Thông qua việc viết nhật ký và sáng tạo video hình thành thói quen sáng tạo và nâng cao năng lực thể hiển bản thân

học viên của savanam trưởng thành mỗi ngày và tự tin trên con đường xây dựng tương lai

 

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG