HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

Rèn luyện nhân cách

Áp dụng chương trình đào tạo hình thành nhân cách, rèn luyện thói quen tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, rèn luyện ý thức tự giác, thái độ làm việc.

Tại Savanam chúng tôi không chỉ giới hạn trong đào tạo tiếng Nhật. Savanam cùng bạn xây dựng thói quen tốt có khát vọng và ý chí thành công.

Cảm xúc là kẻ thủ của thành công bạn có đang kiềm chế cảm xúc tốt và chạm tới cảm xúc người khác ?

Chương trình đào tạo trí tuệ cảm xúc được giám đốc savanam thuyết giảng và đồng hành cùng bạn trong quá trình học chờ xuất cảnh.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG