HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

Hoạt động đọc sách

Áp dụng chương trình đào tạo hình thành nhân cách, rèn luyện thói quen tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, rèn luyện nghi thức, thái độ làm việc.

Tại Savanam chúng tôi không chỉ giới hạn trong giáo dục tiếng Nhật. Trong quá trình đào tạo trước, chúng tôi sẽ chia sẻ không gian và thời gian giống như những người học việc khác trong cuộc sống cộng đồng.

Chúng tôi đã thiết lập các quy tắc một cách vững chắc trong một cộng đồng lớn, và chúng tôi cũng đã áp dụng một chương trình đào tạo nhằm mục đích hình thành nhân cách, chẳng hạn như thói quen tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, rèn luyện nghi thức, thái độ làm việc cho đến cùng, khả năng giao tiếp, v.v.

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG